• Gedragscode

  Iedereen die bij Ardito sport, komt kijken of taken uitvoert moet zich prettig en veilig voelen. Daarom hebben we als Ardito ook een gedragscode opgesteld zowel voor leden , ouder/verzorgers als voor trainers/coaches.

   

  Bijdrage van leden en ouders/verzorgers aan de vereniging

  Basketball is een teamsport en dat doe je met z’n allen. Vandaar dat we binnen de vereniging het volgende verwachten van de leden:

  • aanwezigheid bij de trainingen en wedstrijden. Voortijdig afmelden bij de trainer als je niet kan;

  • op tijd aanwezig en omgekleed bij de trainingen en wedstrijden;

  • tijdens trainingen 2 shirts meenemen: licht en donker;

  • ouders/ niet leden niet in de zaal tijdens trainingen en wedstrijden. De zaalwacht van dienst heeft het recht onbevoegd aanwezige personen weg te sturen;

  • sportief gedrag naar teamgenoten, trainer, scheidsrechters en leden van andere teams;

  • het dragen van het door de club in bruikleen gegeven tenue;

  • eigen rommel opruimen;

  • vanaf 12 jaar het vervullen van jurytaken, bij jonge jeugdleden onder begeleiding van een ervaren jurylid;

  • vanaf 16 jaar het volgen van een scheidsrechtercursus en fluiten van wedstrijden;

  • taken dienen serieus uitgevoerd te worden. Je dient neutraal te zijn. Je bent tenslotte jurylid;

  • bij het uitvoeren van je taken, minimaal 10 minuten eerder aanwezig zijn;

  • regelen van vervanging en doorgeven wie je vervangt indien je een geplande taak niet kan uitvoeren;

  • per toerbeurt wassen van de tenues van het team;

  • douchen na afloop van de training of wedstrijd (wel zo fris voor in de auto op de terugweg);

  • verzorgen vervoer naar de uitwedstrijden. Bij jeugdteams wordt voor de ouders een reisschema door de trainer/coach van het team opgesteld. Dit betekent dat men ongeveer 4 keer per jaar een reisbeurt moet verzorgen.

  Wij tolereren niet dat leden:

  • zich onsportief gedragen;

  • wegblijven zonder iets van zich te laten horen;

  • hun taken niet nakomen. Als je je taken niet nakomt wordt je een sanctie opgelegd. Dan mag je je eerstvolgende wedstrijd niet meespelen met je team. Dan moet je tafelen. Mocht je een geldige reden hebben dan kan je taak “verplaatst” worden. Doorgeven aan Marcel Verharen en/of Miranda Ruijters;

  • mopperen, schelden, of discriminerende opmerkingen maken (naar o.a. scheidsrechters, medespelers of lid van een ander team). Je toont RESPECT voor elkaar;

  • mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dit heeft gevolgen voor het lidmaatschap en zonodig wordt aangifte gedaan bij overheidsinstanties;

  • sieraden dragen tijdens de trainingen en wedstrijden (afplakken mag).

   

  Gedragsregels voor trainers/coaches (conform richtlijn NOC/NSF)

  • De trainer/coach moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

  • De trainer/coach onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

  • De trainer/coach onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/coach en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  • De trainer/coach mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

  • De trainer/coach onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

  • De trainer/coach zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

  • De trainer/coach heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de trainer/coach verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

  • De trainer/coach zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer/coach aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

  • De trainer/coach zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer/coach in de geest hiervan te handelen.