Een ondernemer stelde mij de volgende vraag: ”Ik heb begrepen dat de Verklaring ArbeidsRelatie voor ZZP-ers binnenkort komt te vervallen en dat ik een overeenkomst met mijn opdrachtgever moet sluiten. Hoe zit dat precies?”

Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (“Wet DBA”) aangenomen. In dit wetsvoorstel heeft staatssecretaris Wiebes voorgesteld om de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) vanaf 1 mei 2016 af te schaffen. Na die datum kunnen opdrachtgevers van ZZP-ers alleen nog zekerheid krijgen over het al dan niet moeten afdragen van loonheffingen, wanneer volgens een goedgekeurde voorbeeld- of modelovereenkomst wordt gewerkt. Er komt een overgangstermijn tot 1 mei 2017. In die termijn zal de Belastingdienst, volgens eerdere uitlatingen van staatssecretaris Wiebes, veel voorlichting gaan geven en slechts toezicht houden. De Belastingdienst zal in principe geen handhavingsmaatregelen nemen. Uitzonderingen uiteraard daargelaten…

Hoofdlijnen Wetsvoorstel DBA

Met ingang van 1 mei 2016 zal de VAR aldus komen te vervallen en zal het systeem van de (model)overeenkomsten worden ingevoerd. Anders dan bij de VAR, komt bij de (model)overeenkomsten meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever te liggen om ervoor te zorgen dat geen arbeidsrelatie ontstaat. Op dit moment is het namelijk moeilijk te controleren of een ZZP-er met een VAR daadwerkelijk een zelfstandige is.

Op de website van de Belastingdienst staat een overzicht van de (model)overeenkomsten die door de Belastingdienst zèlf zijn opgesteld dan wel door hen zijn beoordeeld. De overeenkomsten zijn in drie groepen onderverdeeld:

  1. Algemene modelovereenkomst
  2. Voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen
  3. Individuele overeenkomsten

Zolang zowel de opdrachtgever als de ZZP-er volgens een dergelijke overeenkomst werken, is geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en de ZZP-er. De opdrachtgever behoeft op de vergoeding die hij aan de ZZP-er betaalt in dat geval geen loonheffingen in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst.

Heeft u een eigen overeenkomst die u aan de Belastingdienst wilt voorleggen, dan kunt u uw verzoek om beoordeling sturen naar alternatiefvar@belastingdienst.nl. Dit geldt zowel voor overeenkomsten voor brancheorganisaties of belangengroepen, als voor individuele overeenkomsten. Is het verzoek compleet, dan probeert de Belastingdienst de overeenkomst binnen 6 weken te beoordelen.

Wat nu te doen tot 1 mei 2016?

In het geval u als ZZP-er hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden blijft verrichten als u in het jaar 2015 heeft gedaan, dan kunt u de VAR 2015 tot 1 mei 2016 blijven gebruiken. Gaat u echter ander werk verrichten, gaat u uw huidige werk onder andere omstandigheden verrichten, dan wel gaat u werk verrichten waarvoor in het verleden geen VAR is aangevraagd, dan moet u voor deze werkzaamheden een nieuwe VAR aanvragen. Deze VAR is dan geldig tot 1 mei 2016. Vanaf 1 mei 2016 dient u over een goedgekeurde (model)overeenkomst te beschikken.

Actie

Wilt u alvast anticiperen op de nieuwe wetgeving en wilt u zich verdiepen in welke (model)overeenkomst op u of uw ZZP-ers van toepassing is of wilt u een eigen overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst, neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via thea.vanoostrum@flynth.nl dan wel via 088-236 82 56.

Groet,
Thea van Oostrum

Comments are closed.